Snímka             

Cieľom tejto predloženej knižnej publikácie je ukázať na základe archívneho výskumu zvlášť obraz misijnej činnosti Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze v rokoch 2002-2013. Rok 2002 predstavuje obnovenie tohto diela v Košickej arcidiecéze, ktoré je aktívne a prvé diecézne na Slovensku. Táto práca je koncipovaná do piatich kapitol.

Prvá kapitola s názvom – Obnova Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze predstavuje obnovu diel po násilnom prerušení činnosti PMD na Slovensku, ktoré bolo v rokoch 1945-1989. V ich pokračovaní sa začalo obnovou centier PMD v diecézach Slovenska po roku 1989.
V druhej kapitole – Aktivity Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze – sa chceme venovať prezentáciám a prednáškam o poslaní PMD v školách a vo farnostiach, ktoré ponúkali pre poslucháčov spúšťací potenciál evanjelizačnej animácie medzi veriacimi  s možnosťou, ako by mohli prispieť k tejto pomoci deti a mládež, rodiny a všetky farnosti. Autor zvlášť poukazuje na aktivity PMD detí v Košickej arcidiecéze, ktoré bezprostredne nadväzujú na ciele PMD detí vo svete        a zároveň spolupracujú s vedením PMD Košickej arcidiecézy.
V ďalšej tretej kapitole – Návštevy misionárov 1998-2013 – sú predstavení misionári, ktorí sa prišli misijnému nadšencovi PMD poďakovať za pomoc, ktorú prostredníctvom neho dostávali zo Slovenska. Títo misionári na besedách vo farnostiach informovali veriacich o ich misijnej práci v misijných krajinách.

Štvrtá kapitola – Projekty Pápežských misijných diel – svojím obsahom chce predstaviť plastický obraz o konkrétnej činnosti jednotlivých PMD, ktoré sa uskutočňovali v rámci Slovenska vo svojich projektoch prostredníctvom zbierok v Misijnú nedeľu. Táto kapitola zároveň mapuje všetky aktivity PMD Slovensko, ktoré pomáhajú rozvíjať misijnú zodpovednosť každého pokrsteného.

Posledná, piata kapitola – Povzbudenie k evanjelizácii a nasledovanie misionárov – má za cieľ povzbudiť čitateľa k odvážnemu nasledovaniu Ježiša Krista, ktorého s hrdosťou ohlasujú misionári v misijných krajinách. Kapitola poukazuje na dôležitosť spolupráce pri evanjelizácii zvlášť osobných svedectiev príkladného kresťanského života a úzkej spolupráce medzi kňazmi,rehoľníkmi, deťmi a mládežou, rodinami a všetkými veriacimi na rôznych úrovniach jednotlivých farností.
Obrázková a textová príloha – poskytuje čitateľovi vizuálny pohľad na hlavných predstaviteľov PMD a misijného diania na Slovensku  i v misijných krajinách, bohatý fotografický materiál o činnosti PMD, misionárov, dokumenty PMD, listy od pápežov a úryvky z korešpondencie misionárov.

Predložená publikácia je výsledkom výskumu a predovšetkým pramenného materiálu, ktorý bol realizovaný v archíve Národnej kancelárie PMD v Bratislave, Konferencie biskupov Slovenska, konkrétnych misionárov, reholi a v najväčšej miere v novozriadenom archíve Pápežských misijných diel Košickej arcidiecézy so sídlom v Prešove. Ďalším dôležitým zdrojom boli napríklad Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu, Encykliky pápežov Pia XII, Jána Pavla II. a Františka, misijné časopisy Svetové misie, Hlasy z domova a misií,       Katolíckych novín a iné dostupné knižné publikácie.

Obsah tejto práce po prvýkrát systematicky mapuje činnosť Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze. Chce v skromnej miere poukázať na veľké veci, ktoré robí Boh prostredníctvom detí, mládeže, rodín v Košickej arcidiecéze v prospech svetových misií.

Autor: Bc. Štefan Kondis

Recenzenti:
prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Nihil obstat:
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Imprimatur:
Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolita
ABÚ Košice – Prot. č. 1142/17, 13. 10. 2017
Vydal: Pre Inštitút cirkevných dejín pri KU v Ružomberku TF vydala Tlačiareň Kušnír, Prešov
Vydanie prvé
Sadzba a tlač: Tlačiareň Kušnír, Prešov 2017
ISBN: 978-80-89404-49-0

Kniha bola vydaná vo formáte A5; 202 strán; čiernobiela obrázková príloha

Odporúčaný príspevok=dar na podporu ďalšej tlače a misijných prác je 2 € 

Knihu si môžete objednať na našej adrese PMD Prešov – do vyčerpania zásob.