Pauline-Jaricot_Missio-Austria_web                     324675536_725959238936656_9159630246779747126_n                  Snímka obrazovky 2023-01-24 084242

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221216017

Diecézny riaditeľ Pápežských misijných diel (PMD) Košickej arcidiecézy Štefan Kondis 15. januára 2023 na pozvanie farára Jozefa Marčina navštívil Rímskokatolícku farnosť svätých Košických mučeníkov Fričovce s filiálkami Bertotovce a Hendrichovce s relikviou bl. Paulíny Márie-Jaricot, zakladateľky Pápežských misijných diel   a živého ruženca.

V úvode slávnostnej svätej omši riaditeľ PMD v krátkosti predstavil pôvod relikvií, životné poslanie bl. Jaricotovej a povzbudil veriacich k modlitbe posvätného ruženca zvlášť na úrovni domácej cirkvi – v rodinách. V homílii dp. Marčin poukázal o duchovných zápasoch a víťazstvách, o Božom pôsobení v živote blahoslavenej, o jej vzťahu s Bohom a s Božou Matkou.

Bl. Paulína bola poslušná Duchu Svätému, ktorý ju poháňal novými nápadmi a iniciatívami na šírenie evanjelia a pre službu chudobným. Tiež povzbudil a pripomenul členom ružencového bratstva, že tvoria združenie duchovne   zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí  si  osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou svätého ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá.

Cieľom každého člena tohto bratstva je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky, a že sa členmi stali na základe slobodného rozhodnutia, čím sa zaviazali a prijali na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v ružencovom bratstve.

Na konci svätej omši celebrant posvätil obraz bl. Jaricotovej pre Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy a ukončil svätú omšu požehnaním prítomných veriacich relikviou bl. Jaricotovej.

                                                                                     NA POZVANIE KŇAZA PRÍDEME AJ DO VAŠEJ FANOSTI

ACAC 15. február 2023, článok 16: ttps://www.ke-arcidieceza.sk/files/acac-2023-_00476509e77cee7.pdf

 

    Program stretnutia:

Pred svätou omšou je modlitba Misijného ruženca a Litánie k bl. Paulíne Jaricotovej zakladateľky Diela šírenia viery (PMD) a Živého ruženca – ak vo farnosti pôsobí, tak modlitby vedie farské misijné spoločenstvo alebo miestne ružencové bratstvo… (texty dodajú PMD),

Relikvie sú sprevádzané s obrazom bl. Paulíny Jaricotovej, ktorý sa pred sv. omšou umiestni na vhodnom mieste, alebo sa prinesú spolu s relikviami v sprievode,

Nie som kňaz, preto po vzájomnej dohode budem mať príhovor na začiatku alebo na konci svätej omše v trvaní cca 20 min. – pôvod relikvií – zo života bl. Paulíny Jaricotovej

– v závere sv. omše sa môže predniesť modlitba k bl. Paulíny Jaricotovej a nakoniec relikviou udelí požehnanie kňaz (možnosť uctiť si relikvie)

– beseda –  podľa záujmu po svätej omši

    Poznámka:

– nie v sobotu a nedeľu (dohoda možná)

– výnimka je v Misijnú nedeľu, ktorá sa koná vždy v predposlednú nedeľu v mesiaci október (treba dohodnúť v predstihu)

POČAS TEJTO NÁVŠTEVY SA NEKONAJÚ ŽIADNE ZBIERKY!

Ako to bolo napríklad vo Farnosti sv. Košických mučeníkov vo Fričovciach: 

Slávnostná sv. omša s relikviami bl. Pauliny Jaricot 15.1.2023

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!