Misijný ruženec

V posledných 150-tich rokoch pri najvýznamnejších zjaveniach Panna Mária výrazne od ľudí žiada dobrú modlitbu sv. ruženca. Pápež Pius XII. nazval ruženec súhrnom celého evanjelia. Pápež Pavol VI. povedal, že modlitba sv. ruženca je biblická a v časti “a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš” jasne smeruje ku Kristovi. Je potrebné, aby sa ho modlil každý z nás, a to najmä v spoločenstvách – v rodine, v kostole a v cirkevných hnutiach. Máloktorí vedia, že existuje, misionársky ruženec totiž modliť sa ho za obrátenie neveriacich. Tento spôsob pochádza od horlivého a veľmi obľúbeného newyorského pomocného biskupa Mons. Fultona Sheena. Ruženec sa skladá z piatich desiatkov. Je veľká zhoda, že naša planéta má tiež päť svetadielov. Na každý desiatok pripadá jeden svetadiel.
Misionársky ruženec je päťfarebný: Zrnká prvého desiatku sú zelenej farby a symbolizujú Afriku. Červená farba predstavuje Ameriku. Európa má bielu farbu. Austrália a Oceánia má modrú farbu. Zrnká pre Áziu sú žlté. Takýto ruženec sa denne modlil pápež Ján XXIII: Povedal, že ako pápež sa musí modliť za celý svet. V modlitbe sv. ruženca sú dôležité úvahy, ktoré nám predkladajú jednotlivé tajomstvá.

Ako sa modliť misionársky ruženec :

Verím v Boha… Otče náš… Zdravas´, Mária… 3x Sláva…
Pred každým tajomstvom si pripomenieme uvedené alebo iné vhodné myšlienky o danom kontinente:
Prvé tajomstvo tohto ruženca sa modlíme za Afriku. Zelená farba symbolizuje africkú prírodu s jej pralesmi, a tiež je to posvätná farba moslimov. Africký národ prežíva veľkú biedu, hlad, sucho, vojny medzi kmeňmi, AIDS…
Väčšina Afričanov sa hlási k moslimskému náboženstvu. Iba 6% obyvateľstva sú kresťania. V posledných rokoch viacerí misionári, ktorí pracovali v Afrike, boli zavraždení. Nech je krv týchto mučeníkov semenom pre nových kresťanov v celej Afrike.
Otče náš… 10x Zdravas´, Mária… Sláva…

Druhé tajomstvo sa modlime za Oceániu.

Modrá farba symbolizuje more, ktoré obklopuje okolo 10000 ostrovov tohto kontinentu, z ktorých najväčší je Austrália.
Tu žijú tiež milióny ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša, pretože nikto im o ňom nerozprávali.
Z mála kresťanov, ktorí žijú na tomto kontinente, je väčšina protestantov.
Prosme Máriu, aby naša modlitba priniesla k poznaniu Krista na tomto kontinente a k návratu do Katolíckej cirkvi.
Otče náš… 10x Zdravas´, Mária… Sláva…

Tretie tajomstvo tohto ruženca sa modlime za Európu.

Biela farba symbolizuje bielu rasu, ktorá žije na ”starom kontinente”. Aj keď je Európa akoby kolískou Katolíckej cirkvi a sídlom Svätého Otca, mnohí kresťania strácajú vieru, nádej a žijú svoj konzumný život bez Boha. Európa je tiež miestom, kde sa zrodili protestantské cirkvi.
Prosme Najčistejšiu Pannu, aby pomohla kresťanom v Európe vrátiť sa k svojej viere a aby bol jeden ovčinec a jeden Pastier.
Otče náš… 10x Zdravas´, Mária… Sláva…

Štvrté tajomstvo tohto ruženca obetujeme za početný národ Ázie.

Na tomto kontinente žije väčšina obyvateľstva celého sveta. A predsa, Ježiš je tu takmer nepoznaný.
Žltá farba symbolizuje farbu pleti obyvateľov tohto kontinentu.
Otče náš… 10x Zdravas´, Mária… Sláva…

Piate tajomstvo tohto ruženca obetujeme za Ameriku.

Červená farba symbolizuje farbu pleti indiánskych národov a taktiež krv mnohých misionárov a mučeníkov, ktorí položili svoje životy za vieru a ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia.
Otče náš… 10x Zdravas´, Mária… Sláva…