Pôvod:

zakladatelia Pápežských misijných diel

zakladatelia Pápežských misijných diel

 

– až do roku 1945 bolo Pápežské misijné dielo známe pod menom Pápežské misijné spolky a rozvíjali sa požehnane pod vedením arcibiskupa ThDr. Karola Kmeťku, ako aj iných miestnych biskupov. Spolupráca kňazov a laikov bola pozoruhodná. Popri arcibiskupovi ThDr. Karolovi Kmeťkovi sa do histórie vtedajších misijných spolkov nezmazateľne zapísal pán kanoníkMgr. Rudolf Formánek, dlhoročný predseda Misijného spolku na Slovensku a Mons. Andrej Patka, dlhoročný pokladník Misijných spolkov, biskup Mgr. Andrej Škrabík, biskup ThDr. Eduard Nécsey. Oni boli pravou rukou arcibiskupa ThDr. KarolaKmeťku pri vedení misijného hnutia na Slovensku. Každoročne sa konali misijné slávnosti a misijné dni, na ktorých sa zúčastnil episkopát, ako aj vysokí štátni úradníci. Národ si tieto slávnosti obľúbil a navštevoval ich vo veľkom počte. Vo všetkých cirkevných školách boli rozšírené misijné spolky Šírenie viery a Detstvo Ježišovo. Skoro všetci kňazi, rehoľníci boli členmi v týchto spolkoch. Členské príspevky sa pravidelne platili. Podľa zbierok na misijné ciele bolo Slovensko percentuálne na jedného veriaceho na poprednom mieste na svete. Jeden zahraničný hosť raz povedal: „Viete, prečo to tak u vás dobre ide? Odpoveď je jednoduchá: lebo váš arcibiskup Dr. Karol Kmeťko so všetkými vašimi biskupmi je do misijnej činnosti zainteresovaný.“ Tohto arcibiskupa poprosil niekto o misijnú kázeň. Otec arcibiskup odpovedal: „O to ma nepotrebujete prosiť, to je moja povinnosť.“

V čase komunistickej totality boli všetky katolícke spolky prísne zakázané. Aj napriek tomu sa katolíci na Slovensku snažili pomáhať Svätému Otcovi a misionárom modlitbou a obetou. Materiálna pomoc sa organizovala posielaním balíkov. Asi 21 zainteresovaných skupín posielalo ročne 6 – 10 tisíc balíkov v odhade za 10 – 14 miliónov Kčs do Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky. Po páde komunizmu v roku 1989/90 bol to J. Em. Mons. Jozef kardinál Tomko, ktorý na prvej konferencii biskupov Slovenska požiadal slovenských otcov biskupov, aby znova oživili misijné diela. Na svojom zasadnutí 28. Marca 1992 Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zriadila Misijnú komisiu pri KBS a za jej predsedu vymenovala Mons. Alojza Tkáča, košického biskupa. Akceptovali vymenovanie P. Juraja Vojenčiaka, SVD, za národného riaditeľa Pápežských misijných diel na Slovensku a každý biskup vymenoval riaditeľa PMD pre svoju diecézu. Za Košickú diecézu bol menovaný P. Félix Majerník, SVD. Asi od roku 1997 táto funkcia nie je obsadená…

 Dňa 24. júla 1993 sa v Humennom konali Misijné dni za účasti J. Em. Mons. Jozefa kardinála Tomka, prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, Mons. Alojza Tkáča, košického diecézneho biskupa a misijného biskupa pri KBS, Mons. Bernard Bober, pomocný košický biskup, P. Juraj Vojenčiak, SVD národný riaditeľ PMD na Slovensku, ďalej boli prítomní otcovia biskupi Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky biskup, Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup, Mons. A Koch z Efrutu, Mons. B. Nober, misionári a zástupcovia reholí, kňazi a horlitelia z misijných klubov Slovenska. V priestoroch miestneho amfiteátra, za účasti veľkého množstva veriacich, prebiehal pestrý kultúrny program, preniknutý misijnými myšlienkami. Na miestnom farskom úrade sa hodnotili misijné práce a aktivity jednotlivých biskupstiev. O 18°° hodine sa konala svätá omša, ktorú celebroval J. Em. Mons. Jozef kardinál Tomko s prítomnými biskupmi a kňazmi v preplnenom Humenskom prírodnom amfiteátri. Prvý misijný deň dôstojnou výzvou pre všetkých, aby sa zapojili do služieb Cirkvi a misiám…

-10. septembra 1999 na podnet laika Štefana Kondisa, misijného horliteľa PMD, sa konlo v Humennom v priestoroch Arcidiecéznej charity stretnutie klubov Slovenského misijného hnutia (SMH) východného Slovenska za účasti Mons. Alojza Tkáča, arcibiskupa – metropolitu, ThLic. Františka Kapusňáka, národného riaditeľa PMD na Slovensku, predsedu SMH  RNDr. Floriána Haviara z Banskej Bystrici, misionárov SVD zo Sniny P. Rastislav Kršák, SVD, a rehoľných sestier SSpS zo SpisškéhoŠtiavníka sr. Mária Flórková, SSpS, a členov SMH – klubu z Ružomberka, Tvrdošína a z Košíc. Cieľom stretnutia bolo osobne sa spoznať, povzbudiť sa a podeliť sa o skúsenostiach na misijnom poli laikov i rehoľníkov, kňazov…

-31. januára 2002 dekrétom (Prot. Č. 81/02) Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup – metropolita potvrdil PMD Košickej arcidiecézy, ako prvé diecézne na Slovensku a za moderátora PMD Košickej arcidiecézy vymenoval laika Štefana Kondisa. Bolo zriadené stále sídlo PMD Košickej arcidiecézy v Prešove…

Ponúkame našim farnostiam a školám dataprojektové prezentácie o našich aktivitách s možnosťou založenia klubu PMD, kde sa mládež a rodiny s deťmi modlia misijný ruženec, organizujú misijné burzy svojich výrobkov, zbierajú použité poštové známky, čítajú Sväté Písmo… zažívajú školu s Pánom Ježišom a stávajú sa misionármi vo svojej farnosti…

Vieme, že hodnota života nespočíva len v materiálnom zabezpečení, aleže najväčšou biedou ktorá postihuje dnešný svet je bieda duchovná a mravná. Pápežské misijné diela sa snažia aj vašou pomocou, popri ohlasovania evanjelia tiež systematicky zmierňovať chudobu a núdzu rôzneho druhu vo vybraných misijných krajinách, kde bieda, hlad a rôzne formy násilia sú na dennom poriadku, kde k obžive rodiny musia pracovať aj malé deti na úkor získania základného vzdelania a svojho zdravia…

Ježiš Kristus zanechal pri rozlúčke pred nanebovstúpením svojej prvej Cirkvi prikázanie, ktoré sa pridružuje k jeho príkazu lásky a k starozákonnému desatoru ako príkaz a povinnosť: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 18 – 20)